Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Aplikacji MultiWash oraz serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL: multiwash.pl („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Każdy Użytkownik, który chce korzystać z Aplikacji lub Serwisu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych związku z funkcjonowaniem Aplikacji i Serwisu.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (rozumianych na potrzeby Polityki Prywatności również jako zarówno Użytkownicy w rozumieniu Regulaminu, Myjnie, ich przedstawiciele oraz osoby odwiedzające Serwis) w zakresie dostępu do funkcjonalności Aplikacji oraz Serwisu jest Multiwash sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 19b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654746, NIP: 5252690969, REGON: 366173518, o kapitale zakładowym w wysokości 15.300 złotych („MultiWash”, „Usługodawca”).
 2. 1.2. W przypadku wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, możliwym jest skontaktowanie się z Usługodawcą jako administratorem danych, poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: iod@multiwash.pl.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. 2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Aplikacji lub podczas kontaktu z Usługodawcą. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail, danych pojazdu (numeru rejestracyjnego, marki, modelu), lokalizacji, loginu, adresu, adresu IP, numeru NIP, firmy, numeru REGON, wykonywany zawód lub prowadzona działalność oraz innych danych podanych przez daną osobę.
 2. 2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracji jako obligatoryjne uniemożliwi odpowiednio założenie Konta lub realizacji Abonamentu. Charakter usług świadczonych przez MultiWash uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 3. 2.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
cel przetwarzania zakres danych podstawa prawna przetwarzania okres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do Aplikacji numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. b RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, na podstawie której MultiWash udostępnia Aplikację osobie, której dane dotyczą
zapewnienie dostępu do Serwisu adres IP art. 6 ust. 1 lit. b RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, na podstawie której MultiWash udostępnia Serwis osobie, której dane dotyczą
założenie i prowadzenie Konta adres IP, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, na podstawie której MultiWash zapewnia możliwość założenia i zapewnienia dostępu do Konta
Weryfikacja uprawnień Użytkownika do korzystania z Usług Wykonywany zawód lub rodzaj prowadzonej działalności art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do do czasu dokonania weryfikacji, do czasu zakończenia interwencji ludzkiej na żądanie Użytkownika, do czasu zakończenia korespondencji zainicjowanej przez wyrażenie przez Użytkownika swojego stanowiska
wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy interwencji ludzkiej na żądanie Użytkownika, do czasu zakończenia korespondencji zainicjowanej przez wyrażenie przez Użytkownika swojego stanowiska
umożliwienie dokonywania płatności imię, nazwisko, dane karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. b RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w ramach której doszło do pobrania środków z karty
kontakt z Użytkownikami (korespondencja e-mail) adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza lub wiadomości e-mail art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
kontakt z Użytkownikami (telefoniczny) Numer telefonu, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz rozmów na żądanie osób, których dane dotyczą do czasu zakończenia rozmowy lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
kontakt z Użytkownikami (formularz kontaktowy) imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu korespondencji zainicjowanej przez osobę, której dane dotyczą do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego, NIP, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, inne dane wymagane przez przepisy prawa podatkowego art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawa przez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa
badanie ruchu w ramach Aplikacji oraz Serwisu adres IP, pliki Cookies art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
rozpatrywanie reklamacji Imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer rejestracyjny pojazdu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy polegający na rozpatrywaniu reklamacji oraz innych skarg Użytkowników do czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
reklamacji oraz innych skarg Użytkowników
wyświetlanie reklam, w tym reklam spersonalizowanych adres IP, działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu lub Aplikacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy polegający na prezentowaniu produktów oraz usług oferowanych w ramach Aplikacji do czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
 1. 2.4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, MultiWash może przetwarzać ich dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. 2.5. MultiWash nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 3. 2.6. MultiWash będzie dokonywać profilowania Użytkowników w zakresie w jakim jest to konieczne do przedstawienia im spersonalizowanych treści o charakterze marketingowym, dopasowanych do preferencji oraz zachowań poszczególnych Użytkowników.
 4. 2.7. MultiWash w niektórych przypadkach może dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe Użytkownika. Działanie takie ma na celu uniemożliwienie korzystania z Usług przez podmioty nieuprawnione, tj. osoby zajmujące się profesjonalnie transportem rzeczy lub osób i następuje na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO.
 5. 2.8. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.7. powyżej Użytkownik jest uprawniony do żądania interwencji ludzkiej w ramach procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, zakwestionowania decyzji oraz wyrażenia własnego stanowiska. W takich przypadkach powinien on skontaktować się z MultiWash poprzez iod@multiwash.pl.
 6. 2.9. Użytkownik w każdym momencie może złożyć sprzeciw przeciwko profilowaniu przy wykorzystaniu adresu e-mail wskazanego w Polityce Prywatności lub poprzez przesłanie pisma na adres korespondencyjny Usługodawcy.

3. ODBIORCY DANYCH

 1. 3.1. MultiWash może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: biuro rachunkowe, dostawca usług płatniczych, dostawca hostingu dla Aplikacji lub Serwisu, operator poczty elektronicznej (e-mail), firma programistyczna, dostawca Aplikacji, kancelaria prawna.
 2. 3.2. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służby bezpieczeństwa) uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. 3.3. Dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Regulaminu mogą być udostępniane Myjniom w zakresie oraz w celu koniecznym do realizowania Usług Myjni, w związku z uprzednio podjętymi przez Użytkownika działaniami w ramach Aplikacji. W takim wypadku Myjnia zobowiązana została przez Usługodawcę do zrealizowania obowiązku informacyjnego względem Użytkownika.
 4. 3.4. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usług lub Usług Myjni w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, MultiWash w niektórych przypadkach udostępniać będzie mu dane osobowe Myjni lub jej przedstawicieli w celu umożliwienia mu skorzystania z Usług Myjni. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany został przez Usługodawcę do zrealizowania obowiązku informacyjnego względem Myjni lub jej przedstawicieli.
 5. 3.5. Każdy podmiot, któremu MultiWash powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać ich dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.
 6. 3.6. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą.

4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. 4.1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował MultiWash, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. INNE DANE

 1. 5.1. MultiWash może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Użytkowników, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji roboczej – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (gdy doszło do wejścia na stronę internetową poprzez link), informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania aplikacją. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 2. 5.2. MultiWash może korzystać z narzędzi analitycznych służących monitorowaniu, jak również rozwojowi Aplikacji, Serwisu oraz Usług, w ramach, których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, czasu spędzonego na stronie internetowej, przybliżonej lokalizacji Użytkownika, zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi i nie pozwalają na identyfikację osób, których dane dotyczą i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

6. BEZPIECZEŃSTWO

 1. 6.1. MultiWash dba o bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych w ramach Aplikacji oraz Serwisu. W tym celu MultiWash wdrożyły odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności MultiWash zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. 6.2. Niezależnie od powyższego, MultiWash wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

7. PLIKI COOKIES

 1. 7.1. W celu prawidłowego działania strony internetowej Platformy, MultiWash korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Aplikacji lub Serwisu lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.
 2. 7.2. MultiWash wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. 7.3. Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. 7.4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. 7.5. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi na stronie internetowej dedykowanej aplikacji.
 6. 7.6. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości oferowanych funkcjonalności.
 7. 7.7. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 8. 7.8. MultiWash wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na stronie internetowej i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji strony internetowej i dostosowania jej zawartości do preferencji lub zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, w tym liczba kliknięć i ścieżka poruszania się przez Użytkownika po stronie internetowej, w celu doskonalenia jej wyglądu i organizacji treści, czasu spędzonego na stronie, liczby Użytkowników i częstotliwości odwiedzania przez nich Aplikacji mobilnej i webowej.
 9. 7.9. MultiWash wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony internetowej, za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics.
 10. 7.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 8.1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r.
KONTAKTMultiWash
Wygodny abonament na mycie i sprzątanie pojazdów w największej sieci myjni ręcznych w Polsce
SPOŁECZNOŚĆProfile MultiWash
Zapraszamy na nasze profile w portalach społecznościowych.
APLIKACJAPobierz MultiWash
Aplikacja dostępna w Google Play, AppStore oraz Huawei App Gallery.
https://www.multiwash.pl/wp-content/uploads/2020/04/googleplay-2.png
https://www.multiwash.pl/wp-content/uploads/2020/04/appstore-2.png
https://www.multiwash.pl/wp-content/uploads/2021/07/huawei-app-gallery-320x96.png